Journal of
Contemporary
Galician Studies
Review articles should be no longer than 2000 words in length, and written in English or Galician.

1. Submission

Authors are requested to send reviews in Word for Windows or RTF standard format by email attachment to the Review Editor, Elisa Serra Porteiro: e.serraporteiro@ucc.ie

2. General instructions for reviews

Reviews should be critical rather than descriptive. They should give constructive criticism in the form of well-reasoned opinions as to the main strengths and weaknesses of the book.

They should consider:


Reviews for edited books should consider the cohesion and coherence of the chapters and the implications of the book for research and policy, among other matters.

Finally, authors are asked to bear in mind that while the reader of the journal will have an interest in Galician Studies, he or she might not be a specialist.

3. Style guidelines for reviews

Reviews should include the following content in this order:

Heading

AUTHOR (capitals), Title (italics). Edited by (if any). Place of publication: Publisher. Year of publication. No. of pp. ISBN no.

Some examples include:

HAROLD STEADMAN, The Myth and Legend of the Pilgrimage to Compostela. Oxford University Press. 2000. xii + 232 pp. ISBN 83-241-02134-3.

XABIER MARTÍNEZ BARREIRO, A Sociolingüística galega do século XX. Edited by Henrique Mugardos. Xerais Clásicos, 132. Vigo: Xerais. 2005. 186 pp. ISBN 43-7425-134-2.

New Galician Fiction. Edited by Xosé Luis Rivas. London: Peter Lang. 2003. xiv + 145 pp. ISBN 4-5467-3435-4.

Quotations

Quotations should be in ‘single’ inverted commas; quotations within quotations in “double” inverted commas.

Page Reference should be given in parenthesis. For example: (74)

Citations

Book titles should be cited in italics; articles should be cited in ‘single inverted commas’

At the end of the review please include the name of the reviewer and her/his institutional affiliation.
As recensións deberán ter unha extensión máxima de 2.000 palabras e poderán estar escritas ben en inglés ben en galego.

1. Entrega

Solicítaselles aos/ás autores/as que envíen as recensións en formato Word de Windows ou RTF por correo electrónico á editora de reseñas, Elisa Serra Porteiro: e.serraporteiro@ucc.ie

2. Instrucións xerais para as recensións

As recensións deberán ser críticas no canto de descritivas. Deberán fornecer crítica construtiva na forma de opinións razonadas sobre os principais puntos fortes e fracos do libro. Deberán ter en conta:


As recensións de libros colectivos deberán ter en conta a cohesión e a coherencia dos capítulos e as repercusións do libro na investigación e nas políticas públicas, entre outras cuestións.

Finalmente, pídeselles aos/ás autores/as que teñan en conta que pese a que o público da revista estará interesado nos Estudos Galegos, pode non ser especialista.

3. Guía de estilo das recensións

A recensión deberá incluír os seguintes elementos, nesta orde:
Encabezado

AUTOR/A (en maiúscula), TÍTULO (en cursiva). Editores (se relevante). Lugar de publicación: Editorial. Ano de publicación. Número de páxinas. Número de ISBN.

Exemplos:

HAROLD STEADMAN, The Myth and Legend of the Pilgrimage to Compostela. Oxford: Oxford University Press. 2000. 232 pp. ISBN 83-241-02134-3.

XABIER MARTÍNEZ BARREIRO, A Sociolingüística galega do século XX. Editado por Henrique Mugardos. Xerais Clásicos, 132. Vigo: Xerais. 2005. 186 pp. ISBN 43-7425-134-2.

New Galician Fiction. Edited by Xosé Luis Rivas. London: Peter Lang. 2003. xiv + 145 pp. ISBN 4-5467-3435-4.

Citas

As citas han de ir entre aspas simples.

Os números de páxina van entre parénteses. Por exemplo: (74)

Referencias bibliográficas

Os títulos de libros van en cursiva; os títulos de artigos van entre aspas simples.

Ao final da recensión terase que escribir o nome da autora e a súa afiliación institucional.
ISSN 2040-7181